Author: beytu

Xamarin Nedir

Xamarin, benim gibi Microsoft developerlar için günümüzün popüler ihtiyacı mobil yazlımlar için başka bir yazılım dilini örneğin Objective-C ,Swift ,Java (gerçi ben eskiden senior java developer dım) öğrenmeye gerek kalmadan NET ile iOS ve Android için modern ve performanslı uygulamalar oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir platformdur. Xamarin ilegeliştiricilerin tüm iş mantığını tek bir dilde yazmasına (veya mevcut uygulama kodunu yeniden kullanmasına), ancak her platformda yerel performans, g [...]

Read More

ASPxTextBox – how to accept only numeric data

ASPX<dx:ASPxTextBox ID="txtSozNo" runat="server" Width="100%" ClientInstanceName="ttxtSozNo"><ClientSideEvents KeyPress="function(s,e){ fn_AllowonlyNumeric(s,e);}" /> </dx:ASPxTextBox> javascriptfunction fn_AllowonlyNumeric(s, e) {            var theEvent = e.htmlEvent || window.event;            var key = theEvent.keyCode || theEvent.which;   [...]

Read More

ASPxGridView – Object reference not set to an instance of an object

Solution add to pproject global.asax protected void Application_Error(object sender, EventArgs e) { //We save the error information to a file named Error.txt StreamWriter sw = new StreamWriter(Server.MapPath("~/error.txt"), true); sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString()); //Server nesnesini GetLastError metodu sunucuda oluşan son hatayı Exception tipinden getirir. Bu da şu an oluşan hata olacaktır if (Server.GetLastError().InnerException != null) sw.WriteLine(Server.GetLastError().InnerException.Me [...]

Read More